Shirasu Stores

SHIRASU

The freshest Shirasu from the sea for souvenirs

Heian Reizou

 • Heian Reizou外観
 • Heian Reizou店内
 • Heian Reizou商品

Heian Reizou

Kanekawa Tagata

 • Kanekawa Tagata外観
 • Kanekawa Tagata店内
 • Kanekawa Tagata商品

Kanekawa Tagata

Tairyomaru

 • Tairyomaru 外観
 • Tairyomaru 店内
 • Tairyomaru 商品

Tairyomaru

Mizuho Suisan

 • Mizuho Suisan 外観
 • Mizuho Suisan 店内
 • Mizuho Suisan 商品

Mizuho Suisan

Marukai

 • Marukai外観
 • Marukai店内
 • Marukai商品

Marukai

Shimuzu Gyokou Mochimune branch store

 • Shimuzu Gyokou Mochimune branch store外観
 • Shimuzu Gyokou Mochimune branch store店内
 • Shimuzu Gyokou Mochimune branch store商品

Shimuzu Gyokou Mochimune branch store